Advokatforskriften

Advokatforskriften og Regler om god advokatskikk (RGA)

Advokatforskriften

Forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) regulerer organiseringen av advokatvirksomhet, og vilkårene for å drive som advokat. Forskriften inneholder blant annet regler om advokaters plikter til sikkerhetsstillelse for virksomheten, regnskaps- og revisjonsplikt, samt regler for organisering av tilsyn med advokatvirksomhet (Tilsynsrådet) og sanksjonsregler gjennom Disiplinærnemnda.

For klientene er det særlig viktig å være klar over at advokaten i advokatforskriften kap. 12 er underlagt Regler for god advokatskikk (RGA). Her skal nevnes enkelte av advokaters plikter i håndtering av et advokatoppdrag.

Rådgivningsplikter

Etter RGA punkt 1.2 fjerde ledd plikter advokaten å være rådgiver for sin klient. Etter punkt 3.1.2. skal en advokat ivareta klientens interesser påpasselig, raskt og samvittighetsfullt. I følge RGA punkt 3.1.2 siste setning skal advokaten holde klienten underrettet om sakens gang. I henhold til RGA punkt 3.1.4 annet ledd skal ikke en advokat påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke kan bli behandlet med rimelig hurtighet.

Salærberegning

Etter RGA punkt 3.1.5 skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom dersom omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder.

Etter RGA punkt 3.3.1 har klienten krav på å få opplyst hvordan salæret er beregnet, hvilket innebærer krav om spesifiserte fakturaer og timelister. Salæret skal videre stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten. En advokat plikter etter RGA punkt 3.4, å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpforsikring.

Advokater har begrensninger i å beregne salær basert på sakens utfall, som er regulert i RGA 3.3.2. Bestemmelsen angir et forbud mot å inngå avtale om salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand. Advokaten skal dermed aldri ha sitt salær som andel av det advokaten har oppnådd eller kan oppnå for sin klient. Å ikke ta betalt eller ta mindre betalt utfra sakens utfall etter vanlig timepris er tillatt (no cure no pay), ettersom salæret da ikke angis på prosent- eller andelsbasis.

Hovedhensynet mot at advokater ikke kan ta prosenter eller andeler av klientens krav er nødvendigheten av advokaters uavhengighet til klienten, og uavhengighet til sakens utfall, jf. RGA 2.1.1-2.1.3. Spesifikt må en advokat etter RGA 2.1.1-2.1.3 ikke la seg påvirke av egne personlige interesser eller gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag.

En advokat plikter normalt å fullføre et påtatt advokatoppdrag, når klienten ønsker dette, jf. RGA 3.1.6. Likevel er det etter 3.1.6 enkelte unntak fra plikten til å representere klienten, blant annet ”når klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid, ” jf. ADA-2004-82. Tilbaketreden fra et oppdrag som følge av betalingsmislighold er imidlertid klart betinget av at advokaten har utført ”det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap,” jf. RGA 3.1.6 i.f.

Advokaters uavhengighet

Det følger også av punkt 1.2 tredje ledd at advokaten ikke skal identifiseres med verken klienten eller de interesser klienten har. Uavhengighet er således sentralt for advokatenes funksjon, som bygger på tillit utad, og tillit mellom advokat og klient. Tilsvarende hensyn til advokaters uavhengighet er lagt til grunn i RGA 3.3.3 om å ta betalt i aksjer, når aksjeverdien vil bli påvirket av resultatet i saken.

Advokater er i sitt advokatoppdrag underlagt taushetsplikt overfor klienten, hvilket følger av domstolloven § 218 tredje ledd:

«Den som yter rettshjelp etter annet ledd, dennes ansatte og andre hjelpere har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med rettshjelpvirksomheten får vite om noens personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet».