Advokatloven

Utredning av ny samlelov for advokatvirksomhet

Advokatloven

En utredning om det skal gis ny samlelov for reglene for advokatvirksomhet og rettshjelpsvirksomhet – advokatloven – er under utarbeidelse, der Advokatlovutvalget av Justis- og beredskapsdepartementet er gitt i mandat å foreta en bred gjennomgang av regelverket for advokater og andre som yter rettshjelp.

Blant spørsmålene som skal vurderes er:

1. Hva er advokatvirksomhet og hvem skal kunne yte juridiske tjenester

2. Vilkår for å drive advokatvirksomhet og vilkår for fullmektigautorisasjon

3. Sanksjoner og tap av advokatbevilling

4. Organisering av advokatvirksomhet

5. Uavhengighet, taushetsplikt og andre særlige rettigheter og plikter

6. Tilsyns- og disiplinærsystemet

7. Andre rettshjelpere

Utvalget skal avgi sin utredning 2. mars 2015.