Klage på advokat

Om klage til Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnda

Klage på advokat

Dersom man er misfornøyd med advokatens utførelse av oppdraget, har klienten anledning til å klage advokaten inn for Advokatforeningens Disiplinærutvalg, eller Disiplinærnemnda, når klienten  mener advokaten  har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær mv.

Det er viktig å huske på at det er en seks måneders klagefrist fra klienten oppdaget de forhold, som det klages over. Nærmere redegjørelse over hva det kan klages over og hvordan man klager på advokaten sin, finner man på Advokatforeningens sider:

http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Den norske advokatforening er en medlemsforening som trekker opp retningslinjer for hvordan yrket skal utøves, og har også et eget sanksjons- og avgjørelsessystem for sine medlemmer.

Saken vil der advokaten er medlem av Advokatforeningen, først gå for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg (Disiplinærutvalget i advokatens krets), og Disiplinærutvalgets vedtak kan av begge påklages inn til Disiplinænemnda. Hvis advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen, kan advokaten velge om saken skal innom Disiplinærutvalget først, eller avgjøres av Disiplinærnemnden direkte.

Disiplinærnemnden behandler klager over at advokater har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, herunder om en advokat har krevd for høyt salær, jf. domstolloven § 227 tredje ledd. Disiplinærnemnden behandler også klager fra klienter som ikke får tilbakebetalt for meget betalt salær på grunnlag av avgjørelser truffet av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg.

Advokater er spesielt avhengig av klientens tillit, og også generell tillit ellers i samfunnet. Bransjen har derfor strenge etiske regler. Det er blant annet en egen bransjestandard som kalles ”god advokatskikk” som skal følges, som er nærmere regulert i advokatforskriften kap. 12 (Regler for god advokatskikk – RGA). Disse advokatetiske reglene var tidligere bare fastsatt for Advokatforeningens medlemmer internt, men er nå gjeldende rett for alle advokater og advokatforetak.

Det er også strenge regler for behandling av klientmidler, regnskapsføring, bokføring mv.

Advokaten må være gitt et advokatoppdrag for å kunne representere klienten. I dag krever Advokatforeningen oppdragsbekreftelse (med unntak for svært begrensede oppdrag), for at klienten skal sikres klarhet og forutberegnelighet i forhold til hvilket oppdrag som skal utføres og timepris/salærberegning.

Uten skriftlig dokumentasjon meddelt klienten, er advokaten som den profesjonelle part nærmest til å bære risikoen for at oppdraget er oppfattet ulikt av advokat og klient, samt også for at oppdraget utviklet seg annerledes enn det partene hadde forutsatt. Motsatt legges normalt til grunn at advokaten ved tilsendt oppdragsbekreftelse er i god tro vedrørende oppdraget, dersom klienten ikke gjør innsigelser, jf. ADA-2006-D116. En oppdragsbekreftelse skal klargjøre oppdragets omfang, varighet og formål, og beregning av salær.